Emprenedors

Poden sol·licitar un visat o autorització de residència aquells estrangers no residents en la UE que vagin a dur a terme els tràmits previs per poder desenvolupar una activitat emprenedora o a iniciar, desenvolupar o dirigir una activitat econòmica com a emprenedor a Espanya.

Tipus de permisos

Autorització de residència: quan el sol·licitant es troba legalment a Espanya, obtindrà un permís de 3 anys per residir i treballar en tot el territori nacional.

On presentar la sol·licitud de residència i la seva renovació?

Autorització de residència: en la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics. UGE-CE

Documents necessaris

Documents generals: consultar en Informació General.

Documents específics per a emprenedor: (*)

 1. El perfil professional del sol·licitant, la seva formació i experiència professional així com la seva implicació en el projecte. En cas que existeixin diversos socis, s'avaluarà la participació de cadascun d'ells, tant dels quals sol·liciten un visat com dels quals no requereixin el mateix.
 2. El pla de negoci, almenys, amb els següents elements:
  1. Descripció del projecte: activitat empresarial a desenvolupar, data d'inici, localització, forma jurídica prevista de l'empresa, impacte econòmic potencial que suposa la inversió, descripció del nombre de llocs de treball que s'estima que puguin crear-se i les seves funcions i qualificació, activitats previstes de promoció i estratègia de venda.
  2. Descripció del producte o servei: la descripció serà detallada i inclourà els aspectes innovadors.
  3. Anàlisi de mercat: valoració del mercat i evolució esperada, descripció dels possibles competidors, valoració dels consumidors potencials i anàlisis d'oferta i demanda.
  4. Finançament: inversió requerida, fonts de finançament i pla financer.
  5. El valor afegit per a l'economia espanyola, la innovació o oportunitats d'inversió.

  (*) En el cas de visats, ha d'obtenir l'informe favorable prèviament a la sol·licitud de visat.