Trasllat Empresarial

Tipus de permisos, condicions i durada

Autorització de residència: quan el sol·licitant es trobi legalment a Espanya, podrà obtenir un permís de 3 anys de residència y treball vàlid arreu del territori nacional, tret que la durada del contracte sigui inferior, en aquest cas el visat tindrà la mateixa durada que el període de treball.

 1. Autorització de residència per trasllat intraempresarial ICT UE:

  La durada màxima del trasllat serà de 3 anys per a directius o especialistes i d'1 any per a treballadors en formació.

 2. Autorització nacional de residència per trasllat intraempresarial:

  La durada màxima del trasllat serà de 3 anys o per un període igual a la durada del contracte, en cas que aquesta sigui menor, i tindrà un caràcter renovable.

On es pot presentar la sol·licitud de residència?

Autorització de residència: en la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics. UGE-CE

Documents necessaris

 • Documents generals: consulta a Informació General.
 • Documents específics per al Professional Altament Qualificat: :

  documents que acreditin:

  • L'existència d'una activitat empresarial real i, si escau, la del grup empresarial.
  • Titulació superior o equivalent o, si escau, experiència mínima professional de 3 anys.
  • L'existència d'una relació laboral o professional, prèvia i continuada, de 3 mesos amb una o diverses de les empreses del grup.

Avantatges

En el cas d'autorització de residència per trasllat intraempresarial ICT UE:

 • Els titulars d'una autorització de residència per trasllat intraempresarial ICT UE vàlida, expedida per Espanya, podran entrar, residir i treballar en un o diversos Estats membres prèvia comunicació o sol·licitud d'autorització, si escau, a les autoritats d'aquests Estats, d'acord amb la seva normativa, en aplicació de la Directiva 2014/66/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a les condicions d'entrada i residència de nacionals de tercers països en el marc de trasllats intraempresariales.
 • Les entitats establertes en altres Estats membres de la Unió, podran desplaçar a Espanya, prèvia comunicació a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics, als estrangers titulars d'una autorització de trasllat intraempresarial ICT UE durant la validesa d'aquesta autorització.

Excepcions de l'ICT UE

La Direcció general de Migracions podrà oposar-se, de manera motivada, a la mobilitat en el termini de 20 dies des de la sol·licitud, en els supòsits següents:

 1. Quan no es compleixin les condicions previstes en aquest article.
 2. Quan els documents presentats hagin estat adquirits fraudulentament, o hagin estat falsificats o manipulats.
 3. Quan hagi transcorregut la durada màxima del trasllat. En cas d'oposició per part de la Direcció general de Migracions, el primer Estat permetrà la reentrada sense més tràmits de l'estranger desplaçat i de la seva família. Si no s'hagués produït encara el desplaçament a Espanya, la resolució denegatòria impedirà l’accés.