Nòmades digitals (Teletrabajadores de caràcter internacional)

Poden sol·licitar una residència per teletreball de caràcter internacional aquells estrangers no UE per exercir una activitat laboral o professional a distància per a empreses radicades fora del territori nacional, mitjançant l'ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

En el cas d'exercici d'una activitat laboral, el titular de l'autorització per teletreball de caràcter internacional només podrà treballar per a empreses radicades fora del territori nacional.

En el supòsit d'exercir una activitat professional, es permetrà al titular de l'autorització per teletreball de caràcter internacional treballar per a una empresa situada a Espanya, sempre que el percentatge d'aquest treball no superi el 20 % del total de la seva activitat professional.

Requisits

  • Títol de graduat o postgraduat en una universitat amb un prestigi reconegut, en una entitat de formació professional equivalent o en escoles de negocis amb un prestigi reconegut, o bé amb una experiència professional mínima de tres anys.
  • Existència d'activitat real i continuada per part de l'empresa amb la qual contracti el sol·licitant.
  • Documentació acreditativa que la relació laboral o professional pot ser realitzada de manera remota.
  • Demostració d’una relació laboral o professional entre el sol·licitant i el treballador d'almenys tres mesos, així com documents que acreditin els termes i condicions de l'activitat a distància.

Tipus de permisos i durada

Visat: quan el sol·licitant es trobi fora d'Espanya, si ho desitja, podrà obtenir un permís de residència i treball vàlid arreu del territori nacional. Aquest permís tindrà una vigència d'1 any, tret que el període de treball sigui inferior, en aquest cas el visat tindrà la mateixa durada que el període de treball.

Un cop transcorregut aquest any, haurà de sol·licitar una autorització de residència al país .

Autorització de residència: quan el sol·licitant es trobi legalment a Espanya, si ho desitja, podrà obtenir un permís de 3 anys de residència i treball vàlid arreu del territori nacional..

On es pot presentar la sol·licitud de residència?

  • Visat: en les missions diplomàtiques i oficines consulars, a les ambaixades i als consolats. Embajadas y Consulados
  • Autorització de residència: en la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics. UGE-CE