Nòmades digitals (Teletreballadors de caràcter internacional)

Poden sol·licitar una residència per teletreball de caràcter internacional aquells estrangers no UE per exercir una activitat laboral o professional a distància per a empreses radicades fora del territori nacional, mitjançant l'ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

En el cas d'exercici d'una activitat laboral, el titular de l'autorització per teletreball de caràcter internacional solament podrà treballar per a empreses radicades fora del territori nacional.

En el supòsit d'exercici d'una activitat professional, es permetrà al titular de l'autorització per teletreball de caràcter internacional treballar per a una empresa situada a Espanya, sempre que el percentatge d'aquest treball no sigui superior al 20% del total de la seva activitat professional.

Requisits

  • Acreditación de ser graduados o postgraduados de universidades de reconocido prestigio, formación profesional y escuelas de negocios de reconocido prestigio o bien con una experiencia profesional mínima de tres años.
  • Existència d'activitat real i continuada per part de l'empresa amb la qual contracti el sol·licitant.
  • Documentació acreditativa que la relació laboral o professional es pot realitzar en remot.
  • Acreditación de que la relación laboral o profesional entre solicitante y trabajador existe desde al menos tres meses, así como documentos que acrediten los términos y condiciones de la actividad a distancia.

Tipus de permisos i durada

Visat: quan el sol·licitant es troba fora d'Espanya, obtindrà un permís per, si ho desitja, residir i treballar en tot el territori nacional. El termini de durada del permís és d'1 any, tret que el període de treball sigui inferior, en aquest cas el visat tindrà aquesta mateixa durada

Transcorregut l'any, ha de sol·licitar una autorització de residència

Autorización de residencia: cuando el solicitante se encuentra legalmente en España, obtendrá un permiso de 3 años para, si lo desea, residir y trabajar en todo el territorio nacional.

On presentar la sol·licitud de residència?

  • Visado: En las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares. Embajadas y Consulados
  • Autorización de residencia: en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos. UGE-CE