Formació en I+D+I

Pot sol·licitar una autorització de residència aquells estrangers no UE que es desplacin a Espanya, o que sent titulars d'una autorització d'estada i residència, desitgin realitzar activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació en entitats públiques o privades, en els següents casos:

 1. Personal investigador (article 13 de la Lay 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la Tecnologia i la Innovació).
 2. Personal científic i tècnic que dugui a terme treballs de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica, en entitats empresarials o centres de R+D+i establerts a Espanya.
 3. Investigadors acollits en el marc d'un conveni per organismes de recerca públics o privats, en les condicions que s'estableixin reglamentàriament.
 4. Profesores contratados por universidades, órganos o centros de educación superior e investigación, o escuelas de negocios establecidos en España.

Tipus de permisos, condicions i durada

Autorització de residència: quan el sol·licitant es troba legalment a Espanya, obtindrà un permís de 2 anys o de la durada del contracte si fos menor, per residir i treballar en tot el territori nacional.

On presentar la sol·licitud de residència?

Autorització de residència: en la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics. UGE-CE

Documents necessaris

 • Documents generals: consultar en Informació General.
 • Documents específics per al Professional Altament Qualificat:
  1. Documents que acreditin en quins suposat s'inclou l'entitat contractant:

    

   • Si és un organisme als quals es refereix la llei (universitats públiques; organismes públics de recerca, estatals i autonòmics; universitats i entitats privades d'acord amb la D.A. primera de la llei).
   • Si se trata de una entidad empresarial o centro de I+D+i establecido en España, necesitarán el informe de la D.G. de Innovación y Competitividad (MINECO).
   • Si és una entitat pública o privada signant d'un conveni, en les condicions que es desenvolupin reglamentàriament.
   • Si  se  trata  de  un  órgano  o  centro  de educación superior e investigación.
   • Si és una escola de negocis establerta a Espanya. 
  2. Presentar documentació que acrediti la relació professional entre entitat i interessat.

Descarregar el fullet informatiu "Formació i I+D+I"