Formación en I+D+i

Pode solicitar unha autorización de residencia aqueles estranxeiros non UE que se despracen a España, ou que sendo titulares dunha autorización de estancia e residencia, desexen realizar actividades de formación, investigación, desenvolvemento e innovación en entidades públicas ou privadas, nos seguintes casos:

 1. Persoal investigador (artigo 13 da Lay 14/2011, de 1 de xuño, da ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación).
 2. Persoal científico e técnico que leve a cabo traballos de investigación científica, desenvolvemento e innovación tecnolóxica, en entidades empresariais ou centros de I+D+i establecidos en España.
 3. Investigadores acollidos no marco dun convenio por organismos de investigación públicos ou privados, nas condicións que se establezan reglamentariamente.
 4. Profesores contratados por universidades, órganos o centros de educación superior e investigación, o escuelas de negocios establecidos en España.

Tipos de permisos, condicións e duración

Autorización de residencia: cando o solicitante se atopa legalmente en España, obterá un permiso de 2 anos ou da duración do contrato se fose menor, para residir e traballar en todo o territorio nacional.

Onde presentar a solicitude de residencia?

Autorización de residencia: na Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos. UGE-CE

Documentos necesarios

 • Documentos xerais: consultar en Información Xeral.
 • Documentos específicos para o Profesional Altamente Cualificado:
  1. Documentos que acrediten en que suposto inclúese a entidade contratante:

    

   • Se é un organismo aos que se refire a lei (universidades públicas; organismos públicos de investigación, estatais e autonómicos; universidades e entidades privadas de acordo co D.A. primeira da lei).
   • Si se trata de una entidad empresarial o centro de I+D+i establecido en España, necesitarán el informe de la D.G. de Innovación y Competitividad (MINECO).
   • Se é unha entidade pública ou privada asinante dun convenio, nas condicións que se desenvolvan reglamentariamente.
   • Si  se  trata  de  un  órgano  o  centro  de educación superior e investigación.
   • Se é unha escola de negocios establecida en España. 
  2. Presentar documentación que acredite a relación profesional entre entidade e interesado.

Descargar o folleto informativo "Formación e I+D+i"