Traslado Empresarial

Tipos de permisos, condicións e duración

Autorización de residencia: cando o solicitante se atopa legalmente en España, obterá un permiso de 3 anos ou da duración do contrato se fose menor, para residir e traballar en todo o territorio nacional.

 1. Autorización de residencia por traslado intraempresarial ICT UE:

  A duración máxima do traslado será de 3 anos no caso de directivos ou especialistas e dun no caso de traballadores en formación.

 2. Autorización nacional de residencia por traslado intraempresarial:

  A duración máxima do traslado será de 3 anos ou a do contrato se fose menor, renovables.

Onde presentar a solicitude de residencia?

Autorización de residencia: na Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos. UGE-CE

Documentos necesarios

 • Documentos xerais: consultar en Información Xeral.
 • Documentos específicos para o Profesional Altamente Cualificado:

  Documentos que acrediten:

  • A existencia dunha actividade empresarial real e, no seu caso, a do grupo empresarial.
  • Titulación superior ou equivalente ou, no seu caso, experiencia mínima profesional de 3 anos.
  • A existencia dunha relación laboral ou profesional, previa e continuada, de 3 meses cunha ou varias das empresas do grupo.
  • Documentación da empresa que acredite o traslado.

Vantaxes

No caso de autorización de residencia por traslado intraempresarial ICT UE:

 • Os titulares dunha autorización de residencia por traslado intraempresarial ICT UE válida, expedida por España, poderán entrar, residir e traballar nun ou varios Estados membros previa comunicación ou solicitude de autorización, no seu caso, ás autoridades dos este Estados de acordo con a súa normativa en aplicación da Directiva 2014/66/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa ás condicións de entrada e residencia de nacionais de terceiros países no marco de traslados intraempresariales.
 • As entidades establecidas noutros Estados membros da Unión, poderán desprazar a España, previa comunicación á Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos, aos estranxeiros titulares dunha autorización de traslado intraempresarial ICT UE durante a validez da este autorización.

Excepcións do ICT UE

A Dirección Xeral de Migracións poderá oporse, de maneira motivada, á mobilidade no prazo de 20 días desde a solicitude, nos seguintes supostos:

 1. Cando non se cumpran as condicións previstas neste artigo.
 2. Cando os documentos presentados adquiríronse fraudulentamente, ou fosen falsificados ou manipulados.
 3. Cando transcorrese a duración máxima do traslado. En caso de oposición por parte da Dirección Xeral de Migracións, o primeiro Estado permitirá a reentrada sen máis trámites do estranxeiro desprazado e da súa familia. Se non se produciu aínda o desprazamento a España, a resolución denegatoria impedirá o mesmo.