Protección de Datos Persoais

Política de Privacidade e Protección de Datos

O Ministerio de Economía, Comercio e Empresa é a entidade responsable do tratamento dos datos de carácter persoal fornecidos polos usuarios nos Portais Web e Sedes Electrónicas.

En conformidade co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril do 2016, o Ministerio comprométese ao cumprimento da súa obrigade segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Este aviso legal é de aplicación ás páxinas dos Portais Web e Sedes Electrónicas, non se garante nos accesos a través de ligazóns con estes sitios, nin ás ligazóns desde isto sitios con outras webs.

Recollida de datos persoais

Con obxecto de realizar a prestación de servizos o Ministerio de Ministerio de Economía, Comercio e Empresa poderá solicitar a través de formularios datos persoais que con carácter xeral serán tratados de acordo ao establecido noRegulamento Xeral de Protección de Datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril do 2016.

O Ministerio informará e pode recoller datos das seguintes categorías de datos persoais:
  • Datos identificativos e de contacto (incluídas enderezos postales e/ou electrónicas).
  • Códigos ou claves de identificación para acceso e operativa no Portal e a a Sede electrónica.
  • Datos transaccionais, isto é, calquera operación, movemento e consulta asociado a calquera dos servizos e procedementos administrativos que un usuario manteña co Ministerio.
  • Datos socioeconómicos e laborais.
  • Datos de representación legal.

Responsables do Tratamento

Os datos persoais teñen diferentes Responsables de Tratamento en función do servizo prestado polo Ministerio de Economía, Comercio e Empresa.

Finalidades das actividades de tratamento e o seu legitimación

A través dos Portais Web e Sedes Electrónicas, non se recollen datos persoais sen consentimento expreso. Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos en cadaprocedemento ou actuación.

A recollida e tratamento dos datos persoais ten como finalidade xeral a xestión, prestación e mellora dos servizos e a tramitación dos procedementos administrativos relacionados co Ministerio de Economía, Comercio e Empresa así como calquera outro servizo solicitado en cada momento polo usuario e o seguimento e a resposta ás consultas expostas polos mesmos.

Cada servizo ofrecido polo Ministerio de Economía, Comercio e Empresa pode ter finalidades adicionais, todas elas xustificadas, ademais de por o consentimento expreso do usuario, pola legitimación que ao Ministerioconfírenlle as Leis e Normas legais que regulan os servizos ofrecidos e os procedementos asociados.

As distintas finalidades adicionais e as súas legitimaciones poden consultarse no acceso a cada un dos servizos e procedementos ofrecidos polo Ministerio.

Consentimento expreso

Unha vez informado do tipo de datos necesarios para a prestación dos servizos e procedementos administrativos asociados, as actividades de tratamento que se vai a realizar, a súa finalidade e a súa legitimación, solicitarase oconsentimento expreso para que o Ministerio de Economía, Comercio e Empresa realice as actividades de tratamento dos datos persoais proporcionados polo usuario dos servizos.

Destinatarios, cesión e transferencia de datos

De forma xeral o Ministerio de Economía, Comercio e Empresa é o único destinatario dos datos solicitados. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é coconsentimento expreso do afectado segundo os supostos previstos pola normativa legal vixente.

Cando o servizo prestado ou o seu procedemento asociado inclúa obrigas legais derivadas da legitimación do tratamento que requiran a cesión ou transferencia a terceiros indicaranse as terceiras partes destinatariasdeses datos e as finalidades das súas actividades de tratamento.

Solicitarase o consentimento expreso do usuario para tales cesións e transferencias de datos. Pedirase de forma separada e específica o consentimento cando a transferencia de datos sexa internacional.

Período de conservación dos datos

Os datos conservaranse durante o tempo imprescindible para atender os servizos ofrecidos polo Ministerio de Economía, Comercio e Empresa con base na lexislación administrativa respecto da prescrición de responsabilidades..

Exercicio de dereitos

O usuario poderá exercitar en todo momento os dereitos respecto dos datos fornecidos para calquera dos procedementos administrativos e servizos.Para iso poderá enviar unha instancia a través da seguinte ligazón ou dirixirse por calquera medio que deixe constancia do seu envío e recepción, a:

  • Ministerio de Economía, Comercio e Empresa
  • Paseo da Castelá, 160 - 28046 Madrid

Tamén poderá dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos, onde pode consultar máis información sobre obrigas e dereitos relativos á Protección de Datos de Carácter Persoal.

Queixas e Reclamacións

En exercicio dos seus dereitos pode presentar unha reclamación ante o Ministerio de Economía, Comercio e Empresa cando non estea satisfeito coa resposta recibida. Máis información na seguinteligazón.

Política de Cookies

O Ministerio de Economía, Comercio e Empresa utiliza un servizo de analítica web que instala cookies temporalmente coa única e exclusiva finalidade de elaborar informes de carácter estatístico. As cookies son ficheiroscreados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividade no sitio web. Unha cookie non identifica a unha persoa, senón a unha combinación de computador-navegador-usuario, teñen unha vixencia temporal limitada e en ningúncaso utilízanse para recoller información de carácter persoal.

Para navegar polo portal e as sedes electrónicas do Ministerio non é necesario que permitir a instalación destas cookies. É posible deshabilitarlas directamente no navegador. En cada navegador a operativa édiferente. Na axuda do navegador atopase información relacionada co uso das cookie.