Investidores

Poden solicitar un visado ou autorización de residencia aqueles estranxeiros non residentes na UE que realicen un investimento significativo de capital en:

 1. Activos financeiros, realizando un investimento inicial por un valor igual ou superior a:
  1. Dous millóns de euros en títulos de débeda pública española, ou
  2. Un millón de euros en accións ou participacións sociais de empresas españolas cunha actividade real de negocio, ou
  3. Un millón de euros en fondos de investimento, fondos de investimento de carácter pechado ou fondos de capital risco constituídos en España, incluídos dentro do ámbito de aplicación da Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo, ou da Lei 22/2014, do 12 de novembro, pola que se regulan as entidades de capital-risco, outras entidades de investimento colectivo de tipo pechado, e pola que se modifica a Lei 35/2003, do 4 de novembro, ou
  4. Un millón de euros en depósitos bancarios en entidades financieras españolas.
 2. Adquisición de inmobles en España cun investimento de valor ou superior a 500.000 euros por cada solicitante.
 3. Proxecto empresarial deberá achegar un informe favorable que se debe obter previamente á solicitude do visado ou a autorización de residencia e para a emisión do este informe deberá presentar:
  1. Impreso de Solicitude de Informe de Proxecto Empresarial.
  2. Copia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte.
  3. No caso de que a solicitude non sexa presentada polo propio solicitante, achegarase o documento acreditativo polo que lle autorice ao representante a presentar a documentación no seu lugar, acompañado do DNI ou Pasaporte do Representante

Tipos de permisos

 • Visado: cando o solicitante se atopa fóra de España, obterá un permiso para, se o desexa, residir e traballar en todo o territorio nacional.

  O prazo de duración do permiso é de 1 ano, salvo a adquisición de inmobles mediante contrato de arras que é de 6 meses.

  Transcorrido o ano, debe solicitar unha autorización de residencia.

  Unha vez formalizado o contrato de arras, debe solicitar o visado ou a autorización de residencia.

 • Autorización de residencia: cando o solicitante se atopa legalmente en España, obterá un permiso de 3 anos para, se o desexa, residir e traballar en todo o territorio nacional.

Onde presentar a solicitude de residencia?

 • Visado: Nas Misións Diplomáticas e Oficinas Consulares. Embaixadas e Consulados
 • Autorización de residencia: na Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos. UGE-CE

Documentos necesarios

 • Documentos xerais: consultar en Información Xeral.
 • Documentos específicos para investidor:
  1. Activos financeiros, deberá acreditar realizar o investimento na cantidade mínima requirida da seguinte maneira:
   1. No suposto de investimento en accións ou participacións sociais en empresas non cotizadas, presentarase o exemplar da declaración de investimento realizado no Rexistro de Investimentos do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa.
   2. No suposto de investimento en accións cotizadas, presentarase un certificado do intermediario financeiro, debidamente rexistrado na Comisión Nacional do Mercado de Valores ou no Banco de España, no que conste que o interesado efectuou o investimento para efectos desta norma.
   3. No suposto de investimento en débeda pública, presentarase un verificado da entidade financeira ou do Bando de España no que se indique que o solicitante é o titular único do investimento para un período igual ou superior a 5 anos.
   4. No suposto de investimento en fondos de investimento, fondos de investimento de carácter pechado ou fondos de capital risco constituídos en España, debidamente rexistrada na Comisión Nacional do Mercado de Valores, no que conste que o interesado efectuou un investimento de, polo menos, un millón de euros nun fondo ou fondos baixo a súa xestión.
   5. No suposto de investimento en depósito bancario, presentarase un certificado da entidade financeira no que se constate que o solicitante é o titular único do depósito bancario.

   Este certificados deben estar datados dentro dos seguintes prazos:

   • para visados: en un período no superior a 60 días anteriores a la presentación de la solicitud.
   • para autorizacións de residencia: nun período non superior a 30 días anteriores á presentación da solicitude.
  2. Adquisición de inmobles, deberá acreditar adquirir a propiedade dos bens inmobles mediante certificación de dominio e cargas do Rexistro da Propiedade que corresponda ao inmoble ou inmobles.

   O solicitante deberá acreditar dispor dun investimento en bens inmobles de 500.000 euros libre de cargas ou gravame. A parte do investimento que exceda do importe esixido poderá estar sometida a carga ou gravame.

   A certificación incorporará un dos seguintes documentos:

   • En visados :
    • O código electrónico de verificación para a súa consulta en liña, incluíndo o importe da adquisición.
    • A escritura pública correspondente.
    • Se no momento de presentar o visado a inscrición no Rexistro da Propiedade atopásese en trámite, será suficiente a presentación da certificación na que conste vixente o asento de presentación do documento de adquisición, acompañada de documentación acreditativa do pago dos tributos correspondentes.
   • En autorizacións de residencia:

    Certificado ou certificados de dominio e cargas do Rexistro da Propiedade que corresponda ao inmoble ou inmobles e que debe estar datado dentro dos 90 días anteriores á presentación da solicitude.

   • Se non se formalizou a compra:

    Precontrato con garantía no seu cumprimento por medio de arras e/ou outro medio admitido en dereito, formalizado en escritura pública. Deberá presentar:

   • O precontrato con garantía.
   • Certificado dunha entidade financeira establecida en España no que se constate que o solicitante dispón dun depósito bancario indisponible coa cantidade necesaria para a adquisición, incluíndo cargas e impostos.
  3. Proxecto empresarial, deberá achegar un informe favorable que se debe obter previamente á solicitude do visado ou a autorización de residencia e para a emisión do este informe deberá presentar:
   1. Impreso de Solicitude de Informe de Proxecto Empresarial.
   2. Copia do Documento de Identidade ou Pasaporte.
   3. No caso de que a solicitude non sexa presentada por lle propio solicitante, achegarase o documento acreditativo polo que lle autorice ao representante a presentar a documentación no seu lugar, acompañado do DNI ou Pasaporte do Representante.
   4. Currículo Vitae do solicitante onde se detalle a súa formación e experiencia profesional.
   5. Proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España justificando, al menos, una de las siguientes condiciones:
    1. Creación de postos de traballo.
    2. Realización dun investimento con impacto socioeconómico de relevancia no ámbito xeográfico no que se vaia a desenvolver a actividade.
    3. Achega relevante á innovación científica e/ou tecnolóxica.
   6. Designación dun Representante para a Xestión do Proxecto Empresarial.

Onde solicitar o Informe de Proxecto Empresarial?

Persoa Xurídica

O investimento en Activos Financeiros ou en Bens Inmobles realízase mediante unha Persoa Xurídica domiciliada nun territorio que non teña a consideración de paraíso fiscal conforme á normativa española.

Documentos necesarios

 • Documentos xerais: consultar en Información xeral.
 • Documentos específicos: Informe que acredite que el solicitante del visado o autorización de residencia, posea, directa o indirectamente, la mayoría de sus derechos de voto y tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de su órgano de administración.

Onde solicitar o informe?