Profesional Altamente Cualificado

Poderán solicitar unha autorización de residencia para profesionais altamente cualificados, que terá validez en todo o territorio nacional, as empresas que requiran a incorporación en territorio español de profesionais estranxeiros graduados ou postgraduados de universidades e escolas de negocios de recoñecido prestixio, titulados de formación profesional de grao superior, ou especialistas cunha experiencia profesional dun nivel comparable de polo menos 3 anos, nos termos que se establezan nas instrucións ás que se refire a disposición adicional vixésima desta lei

Tipos de permisos

Autorización de residencia: cando o solicitante se atopa legalmente en España, obterá un permiso de 3 anos ou da duración do contrato se fose menor, para residir e traballar en todo o territorio nacional.

Onde presentar a solicitude de residencia?

Autorización de residencia: na Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos. UGE-CE

Documentos necesarios

 • Documentos xerais: consultar en Información Xeral.
 • Documentos específicos para o Profesional Altamente Cualificado.

  Documentos que acrediten cumprir co requisito ao que se acollen:

  • Graduados e postgraduados de Universidades: Título da Universidade ou Escola de Negocios de Recoñecido Prestixio.
  • Documentación acreditativa da empresa solicitante.
  • Copia del contrato o de la relación profesional entre ambas partes.
  • Perfil do posto de traballo.

Vantaxes

 • A acreditación do cumprimento dos requisitos de contratación de persoal altamente cualificado efectuarase unha única vez, quedando rexistrada na Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos.
 • Dita inscrición terá unha validez de 3 anos renovables se se manteñen os requisitos.
 • Calquera modificación das condicións deberá ser comunicada á Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos no prazo de 30 días. En caso de non comunicar dita modificación, a empresa deixará de estar inscrita na Unidade.