Profesional Altamente Cualificado

Cando unha empresa requira a incorporación en territorio español de profesionais estranxeiros para o desenvolvemento dunha relación laboral ou profesional incluída nalgún dos seguintes supostos:

 1. Persoal directivo ou altamente cualificado, cando a empresa ou grupo de empresas reúna algunha das seguintes características:
  1. Media de persoal durante o tres meses inmediatamente anteriores á presentación da solicitude superior a 250 traballadores en España, en alta no correspondente réxime da Seguridade Social.
  2. Volume de cifra neta anual de negocios superior, en España, a 50 millóns de euros; ou volume de fondos propios ou patrimonio neto superior, en España, a 43 millóns de euros.
  3. Investimento bruto media anual, procedente do exterior, non inferior a 1 millón de euros no tres anos inmediatamente anteriores á presentación da solicitude.
  4. Empresas cun valor do stock investidor ou posición segundo os últimos datos do Rexistro de Investimentos Exteriores do Ministerio de Economía e Competitividade superiores a 3 millóns de euros.
  5. Pertenza, no caso de pequenas e medianas empresas establecidas en España, a un sector considerado estratéxico.
 2. Persoal directivo ou altamente cualificado que forme parte dun proxecto empresarial que supoña, alternativamente e sempre que a condición alegada en base a este suposto sexa considerada e acreditada como de interese xeral, de acordo con algunha ou varias das seguintes condicións:
  1. Un incremento significativo na creación de postos de traballo directos por parte da empresa que solicita a contratación.
  2. Mantemento do emprego.
  3. Un incremento significativo na creación de postos de traballo no sector de actividade ou ámbito xeográfico no que se vaia a desenvolver a actividade laboral.
  4. Un investimento extraordinario con impacto socioeconómico de relevancia no ámbito xeográfico no que se vaia a desenvolver a actividade laboral.
  5. A concorrencia de razóns de interese para a política comercial e de investimento de España.
  6. Unha achega relevante á innovación científica e/ou tecnolóxica.
 3. Graduados, postgraduados de universidades y escuelas de negocios de reconocido prestigio.

Tipos de permisos

 • Visado: cando o solicitante se atopa fóra de España, obterá un permiso de 1 ano para residir e traballar en todo o territorio nacional.
 • Autorización de residencia: cando o solicitante se atopa legalmente en España, obterá un permiso de 2 anos ou da duración do contrato se fose menor, para residir e traballar en todo o territorio nacional.

Onde presentar a solicitude de residencia?

 • Visado: Nas Misións Diplómáticas e Oficinas Consulares. Embaixadas e Consulados
 • Autorización de residencia: na Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos. UGE-CE

Documentos necesarios

 • Documentos xerais: consultar en Información Xeral.
 • Documentos específicos para o Profesional Altamente Cualificado.

  Documentos que acrediten cumprir co requisito ao que se acollen:

  • Persoal superior a 250 traballadores.
  • Volume de negocios da empresa.
  • Investimento estranxeiro: Certificado do Rexistro de Investimentos.
  • PYMES que pertenecen a un Sector Estratégico: Informe previo de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
  • Empresas que desenvolven proxectos considerados de interese xeral: Informe previo da Dirección Xeral de Comercio Internacional e Investimentos.
  • Graduados e postgraduados de Universidades: Título da Universidade ou Escola de Negocios de Recoñecido Prestixio.
  • Documentación acreditativa da empresa solicitante.
  • Copia del contrato o de la relación profesional entre ambas partes.
  • Perfil do posto de traballo.

Onde solicitar o informe de PEMES, de Sector Estratéxico ou de Interese Xeral?

Na Dirección Xeral de Comercio Internacional e Investimentos. Impreso de solicitude [PDF] [97 KB]

Vantaxes

 • A acreditación do cumprimento dos requisitos en Sector Estratéxico, efectuarase unha única vez, quedando inscrita na Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos.
 • Dita inscrición terá unha validez de 3 anos renovables se se manteñen os requisitos.
 • Calquera modificación das condicións deberá ser comunicada á Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos no prazo de 30 días. En caso de non comunicar dita modificación, a empresa deixará de estar inscrita na Unidade.

Descargar o folleto informativo "Profesional Altamente Cualificado"