Informació General

Tipus de permisos

 • Visat: quan el sol·licitant es troba fora d'Espanya.
 • Autorització de residència: quan el sol·licitant es troba legalment a Espanya.

Durada dels permisos

 • Visat: 1 any, transcorregut el qual han de sol·licitar una autorització de residència.
 • Autorització de residència: 3 anys.

On presentar la sol·licitud de residència?

 • Visat: En les Missions Diplomàtiques i Oficines Consulars. Ambaixades i Consolats.
 • Autorització de residència: en la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics. UGE-CE

Documents necessaris

 • Documents generals:
  • Passaport o NIE. El sol·licitant ha de ser major de 18 anys.
  • Segur mèdic públic o privat.
  • Certificat d'antecedents penals. Mancar d'antecedents penals a Espanya i als països on s'hagi residit en els últims 5 anys.
  • Acreditació dels mitjans econòmics suficients per a si i per als membres de la seva família durant el seu període de residència a Espanya.
 • Documents específics de cada categoria:

  Consultar cada categoria.

Qui presenta la sol·licitud?

 • En el cas d'inversors i emprenedors, l'interessat o un representant degudament acreditat.
 • En el caso de profesionales altamente cualificados, formación e I+D+i y traslado intraempresarial, la entidad jurídica que quiera contratar al extranjero.

Es pot renovar?

Es podrà sol·licitar la renovació d'una autorització de residència, sempre que es mantinguin les condicions inicials, per període de:

 • Cinc anys per a la categoria d'inversor .
 • Dos anys per a la resta de les categories.

Poden acompanyar els familiars?

Els familiars podran sol·licitar, de forma simultània o successiva, el visat o autorització de residència:

 • El cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat.
 • Fills menors d'edat o majors que depenguin econòmicament del titular i que no hagin constituït per si mateixos una unitat familiar.
 • Ascendents a càrrec.

Avantatges

El beneficiari dels permisos obtinguts sota la Llei 14/2013, i els seus familiars podran:

 • Treballar i residir en tot el territori nacional.
 • No s'aplica la Situació Nacional d'Ocupació.
 • La presentació de la sol·licitud d'autorització de residència o de renovació davant la UGE-CE prorroga automàticament la vigència de la situació de residència o estada de la qual fos titular.
 • Terminis més ràpids per resoldre:
  • Visats: 10 dies hàbils
  • Autoritzacions de residència: 20 dies hàbils