Información Xeral

Tipos de permisos

 • Visado: cando o solicitante se atopa fóra de España.
 • Autorización de residencia: cando o solicitante se atopa legalmente en España.

Duración dos permisos

 • Visado: 1 ano, transcorrido o cal deben solicitar unha autorización de residencia.
 • Autorización de residencia: 3 anos.

Onde presentar a solicitude de residencia?

 • Visado: Nas Misións Diplomáticas e Oficinas Consulares. Embaixadas e Consulados.
 • Autorización de residencia: na Unidade de Grandes Empresas e Colectivos Estratéxicos. UGE-CE

Documentos necesarios

 • Documentos xerais:
  • Pasaporte ou NIE. O solicitante debe ser maior de 18 anos.
  • Seguro médico público ou privado.
  • Certificado de antecedentes penais. Carecer de antecedentes penais en España e nos países onde se residiu nos últimos 5 anos.
  • Acreditación dos medios económicos suficientes para si e para os membros da súa familia durante o seu período de residencia en España.
 • Documentos específicos de cada categoría:

  Consultar cada categoría.

Quen presenta a solicitude?

 • No caso de investidores e emprendedores, o interesado ou un representante debidamente acreditado.
 • En el caso de profesionales altamente cualificados, formación e I+D+i y traslado intraempresarial, la entidad jurídica que quiera contratar al extranjero.

Pódese renovar?

Poderase solicitar a renovación dunha autorización de residencia, sempre que se manteñan as condicións iniciais, por período de:

 • Cinco anos para a categoría de investidor.
 • Dous anos para o resto das categorías.

Poden acompañar os familiares?

Os familiares poderán solicitar, de forma simultánea ou sucesiva, o visado ou autorización de residencia:

 • O cónxuxe ou persoa con análoga relación de afectividade.
 • Fillos menores de idade ou maiores que dependan economicamente do titular e que non constituísen por si mesmos unha unidade familiar.
 • Ascendientes a cargo.

Vantaxes

O beneficiario dos permisos obtidos baixo a Lei 14/2013, e os seus familiares poderán:

 • Traballar e residir en todo o territorio nacional.
 • Non se aplica a Situación Nacional de Emprego.
 • A presentación da solicitude de autorización de residencia ou de renovación ante a UGE-CE prorroga automaticamente a vixencia da situación de residencia ou estadía da que fose titular.
 • Prazos máis rápidos para resolver:
  • Visados: 10 días hábiles
  • Autorizacións de residencia: 20 días hábiles